Zgłoszenie wypadku ucznia

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Colonnade Insurance S.A.
rue Eugene Ruppert 20
L-2453 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Societe Anonyme
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 528 51 00
faks:  +48 22 528 52 52
poczta: info@colonnade.pl
strona www: www.colonnade.pl

Colonnade Insurance S.A., działając w imieniu AIG Europę Ltd, zarządza obecnie w Polsce umowami ubez­pieczenia AIG, ich odnowieniami oraz procesem likwidacji szkód.

ZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD
SCHOOL PROTECT
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH

 1. ZGŁOSZENIE SZKODY
  1. Pobierz formularz:
  2. Wypełnij go i podpisz, a następnie:
   • zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację wymaganą w procesie likwidacji (wykaz dokumentów jest wskazany w formularzu) prześlij za pośrednictwem aktywnego linku na stronie colonnade.pl
   • e-mailem na adres szkody@colonnade.pl
   • lub pocztą na adres:
    Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
    Dział Likwidacji Szkód
    ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
   • Zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać w formie listu poleconego na adres Colonnade.
 2. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZONEJ SZKODY
  • W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.
 3. LIKWIDACJA SZKODY
  • Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie.
   W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowawczej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja przesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.
 4. WYPŁATA ODSZKODOWANIA
  • Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.

Na rok szkolny 2017/2018 obowiązują następujące numery polis:

 • 4021250558 – przy składce 55 zł,
 • 4021250583 – przy składce 51 zł,
 • 4021250582 – przy składce 45 zł,
 • 4021250581 – przy składce 41 zł,

W pokoju nr 12 nie ma żadnych druków do pobrania.

Aby ułatwić rodzicom procedury roszczeniowe załączamy druk do zgłaszania roszczeń [PDF].
W zgłoszeniach jest miejsce z informacją, iż dany punkt wypełnia lekarz prowadzący – a więc wychodząc naprzeciw pytaniom odpowiadamy, iż lekarz nie musi wypełniać dokumentu ani go podpisywać w momencie, gdy mamy dołączoną do zgłoszenia roszczenia historię choroby.